بررسی عملکرد شیر جانشین درمقایسه با شیر گاو بر روی سلامت، رشد و متابولیت های خون گوساله های نژاد هلشتاین

اکبر علی ویردیلو1- هادی منصوری2- سعید کچوئیان3- دبیران هنرستان کار و دانش شهدای شاه صاحب جواد آباد

کارشناسی ارشد علوم دامی( تغذیه دام )1

کارشناس ارشد علوم دامی( مدیریت دامپروری)2

کارشناس علوم دامی3

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر استفاد از شیر جانشین در مقایسه با شیر گاو بر روی سلامت، افزایش وزن، ماده خشک مصرفی و متابولیت های خونی می باشد. دراین پژوهش تعداد 20 راس گوساله نر و ماده نژاد هلشتاین(با میانگین وزن 4/2±42 کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی مورد آزمایش قرارگرفتند. در این آزمایش 2 تیمار استفاده شد، که تیمار 1 شامل گروه آزمایش بودند که شیر جانشین را دریافت کرد ند و تیمار2 شامل گروه شاهد بودند که شیر گاو دریافت کردند. هر دو تیمار تا روز 21 تنها با شیر گاو تغذیه شدند تیمار 1 از روز 21 تا زمان از شیر گیری از شیر جانشین استفاده نمود و تیمار 2 (تیمار شاهد) بعد از 21 روزگی تا زمان شیرگیری از شیر گاو استفاده نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف معنی داری در افزایش وزن روزانه بین تیمارها مشاهده نشد ولی از لحاظ عددی در تیمار شاهد کمی بالاتر بود. دربین متابولیت های خونی مقدار گلوبولین خون در گوساله های که شیر جانشین مصرف کرده بودند نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود(0/0099s Pr>F) وغلظت  NEFAدر تیمار1 که جانشین شیر مصرف کرده بودند، نسبت به گروه شاهد در حد نزدیک به معنی داری پایین تر بود(0/087ns  Pr>F )، در مورد سایر متابولیت های خونی، اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. ماده خشک مصرفی روزانه نیز بین تیماره معنی دار نبود، ولی از لحاظ عددی در گوساله هایی که جانشین شیر مصرف کرده بودند نسبت به تیمار شاهد که شیر گاو را دریافت کرده بودند بیشتر بود.(733 گرم در مقایسه با 728گرم) .

کلمات کلیدی: گوساله- شیر جانشین- رشد-سلامت
مقدمه:

به منظور داشتن یک گله مناسب باید گوساله های مناسب پرورش داده شود، زیرا هر ساله حدود 20 الی 30 درصد گاوهای شیرده گله جایگزین می شود. بعد از مساله ژنتیکی گوساله ها، مهمترین موردی که باید به آن توجه شود تغذیه ِمی باشد. در مورد تغذیه گوساله چند نکته اساسی وجود دارد که برای گاودار و کارشناسان مهم می باشد، اول کاهش میزان مرگ و میر بعد از تولد در گوساله است و در واقع افزایش و بهبود سلامت در آنها، مورد بعدی داشتن افزایش وزن مناسب  با هزینه کمتر در زمان شیر گیری و در آخر جلوگیری از انتقال برخی از بیماری هایی که از مادر به گوساله منتقل می شود. شیر گاو غذای بسیار خوبی می باشد، ولی به علت قیمت بالای آن در بازار، تغذیه گوساله ها با آن گران نمام می شود، ومساله دیگر به علت انتقال بیماری هایی چون یون، لوکوزو... از طریق شیر مادر باید در مصرف آن دقت شود. به همین دلیل می توان یک جایگزین شیر خوب را درگوساله مورد استفاد قرار داد. جایگزین شیر از سال 1950 میلادی رواج یافت. در ابتدا به علت نبود امکانات مناسب کیفیت مناسب نداشتند ولی روز به روز به کیفیت آن افزوده شده که درحال حاضر در بسیاری از گله در کشور های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. جایگزین های شیر تجاری ارزانتر از شیر گاو می باشند و خطرات موجود در شیر پسمانده (شیری که به هر دلیل قابل فروش نمی باشد) را نیز ندارد. هرچند جایگزین شیر تجاری حاوی تمام مواد مغذی شیر کامل نمی باشند، در عوض مواد مغذی کافی برای رشد قابل قبول، افزایش ماده خشک مصرفی و ... را دارند. شروع زودتر مصرف ماده خشک و تکامل سریعتر شکمبه از مواردی است که کارشناسان به دنبال آن می باشند تا در پایان در زمان کمتر و هزینه پایین و با رشد مناسب گوساله را از شیر بگیرند. شیر جانشین ازلحاظ مقدار در دو مورد، چربی و پروتئین از شیر گاو پایین تر است و در مابقی مواد مغذی بسیار غنی تر از شیر گاو می باشد. در شیر جانشین موادی همچون پری بیوتیک ها، پروبیوتیک ها، مخمر، ایمینو گلوبولین Y و غیره استفاده شده است که در شیر موجود نبوده ، که بر روی تکامل سریعتر دستگاه گوارش، سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری هایی  مثل اسهال و... موثر می باشند.

مواد و روش ها:

در این آزمایش که در شرکت ولد آباد کوچک واقع در  کرج انجام شد، 20 راس گوساله نر و ماده هلشتاین مورد استفاده قرار گرفت که به طور کاملا تصادفی در دو تیمار و در هر تیمار 10 راس قرار گرفتند. تیمار 1( تیمار آزمایش) شامل گوساله هایی بودند که شیر جانشین را دریافت کردند و تیمار (تیمار شاهد)2 شامل گوساله هایی بودند که شیر گاو را دریافت نمودند.گوساله ها بعد از تولد وزن شدند وزن تولد ثبت گردید. تا 3 روزگی آغوز دریافت کردند از هفته اول آب تمیز در اختیارشان قرار گرفت، گوساله های تیمار 1 از روز 21 تا از شیر گیری جایگزین شیر در یافت نمودند و تیمار 2 شیر گاو مصرف کردند. از هفته 2 استارتر در اختیار هر دو تیمار قرار گرفت، میزا ن مصرف شیر و جایگزین شیر در هر دو تیمار مشابه بود که از روز 21 الی 60 دو وعده 3 لیتری و از روز 60 الی 75 دو وعده 2 لیتری استفاده شد. گوساله ها در 60 روزگی و 75 روزگی وزن کشی و نمونه های خون گرفته شد و خون ها بعد از سانتریفیوژ (1000 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه) سرم آنها جدا گردید و در میکرو تیوپ های 5/1 میلی لیتری ریخته شده و جهت تعیین گلوکز، آلبومین،NEFA  ،BHBA ، گلوبولین و پروتئین تام به آزمایشگاه مبنا واقع در کرج ارسال گردید. میزان خوراک مصرفی نیز هر روز تعیین می شد و هرهفته نیز توسط دامپزشک گوساله ها مورد معاینه قرار می گرفتند.

جدول-1 مقایسه ترکیبات شیمیایی بر اساس درصد بین شیر گاو و جانشین شیر

نوع شیر           چربی            پروتئین            لاکتوز

شیر گاو          2/3               2/3                5/4

*شیر جانشین    7/2                8/2                8/4

*نام تجاری Immune  Spezial Neu،شرکت Jusera (آلمان)

سایر مواد مغذی شیر جانشین مورد استفاده بر اساس گزارش شرکت سازنده به صورت زیر می باشد(بر اساس ماده خشک): فیبر خام حداکثر1/0 درصد، کلسیم7/0 ، فسفر7/0 ،  ویتامینA 6400 واحد بین المللی، D3 5400 واحد بین المللی، ویتامین 300 E میلی گرم، ویتامین C  500 میلی گرم، پروبیوتیک CFU 109 ×5 ، آهن 100 میلی گرم و مس 4 میلی گرم(هر دو کلیت شده با اسید آمینه گلیسین) و سایر مواد معدنی و ویتامینی و نیز حاوی امینوگلوبولین Y (تهیه شده از زرده تخم مرغ).   

جدول ترکیب جیره آغازین مورد استفاده  

        

  ترکیبات                 درصد بر اساس ماده خشک

جو                                    15

ذرت                                 40

سویا                                  23

سبوس گندم                      5/14

گلوتن ذرت                          3

جوش شیرین                       5/0

کربنات                               1

دی کلسیم فسفات                 5/0

ویتامین A                           1/0

ویتامیت E                          5/0

*پرمیکس                         23/1

مکمل مینراله                       3/0

مکمل ویتامینه                     3/0                     

*توکسین بایندر- بنتونیت- موننسین-آنزمیت

نتایج وبحث:

نتایج مربوط به افزایش وزن در تیمارآزمایش و شاهد در نمودار نشان داده شده است. افزایش وزن روزانه در تیمار شاهد که شیر گاو مصرف کرده بودندبه لحاظ عددی یالاتر از تیمار آزمایش بود که جانشین شیر مصرف کرده بودند. در 75 روزگی  که وزن شیرگیری بود وزن کل در گروه شاهد و آزمایش به ترتیب  97 و6/94 کیلو گرم بود که از لحاظ آماری نیز تفاوت  معنی دار مشاهده نشد. ازنظر ماده خشک مصرفی روزانه نیز بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت. ولی از لحاظ عددی در گروه آزمایش که شیر جایگزین مصرف کرده ، بیشتر بود.شیر گاو حاوی 5/12 درصد ماده خشک در هر لیتر می باشد که حاوی 61/0 مگا کالری انرژی قابل متابولیسم است ، درحالی شیر جایگزین1/11 درصد ماده خشک می باشد که حاوی 46/0 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم می باشد.همانطوری که ملاحظه شد انرژی دریافتی در هر لیتر از شیر جایگزین کمتر از شیر گاو بود که دلیل اصلی در افزایش وزن کمتر در گروه آزمایش مربوط به این مساله می باشد. باتوجه به انرژی دریافتی کمتر از شیر جایگزین، گوساله های گروه آزمایش باید خوراک بیشتر مصرف کنند تا جبران آن کمبود انرژی را بکنند به این دلیل ماده خشک مصرفی در گروه آزمایش که شیر جایگزین مصرف کرده بودند بیشتر بود. یک عامل دیگر در افزایش ماده خشک مصرفی در گروه آزمایش به دلیل موادی چون پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها می باشد که در مصرف ماده خشک موثرند.                                                                                                                        

   نمودار-1 افزایش وزن روزانه کل(گرم در روز)

    نمودار2- ماده خشک مصرفی روزانه کل دوره             

نتایج مربوط به متابولیت های خونی در جدول 4 آمده است .تنها  در مورد گلوبولین خون  اختلاف معنی دار بین دو تیمار وجود داشت، که در تیمار آزمایش که جانشین شیر مصرف کرده بودند بیشتر بود. علت آن نیز ممکن است  مربوط به موادی چون ایمنوگلوبولین و نیز مقادیر بالای ویتامین هایی مانند(C ،E  و بتاکارتن )که بروی سیستم ایمنی موثرند.

جدول شماره 4 – آنالیز متابولیت های خون

پارامترها

MSE

peval

Pr>F

گلوکز

 

28/8

0/34

0/5645ns

آلبومین

 

0/024

0/68

0/4191ns

     

      پروتئین تام

0/264

2/03

0/171ns

گلوبولین

 

1/0125

8/31

0/0099s

نیتروژن

 

2/048

1/63

0/2179ns

 

NEFA

0/01156

3/26

0/087ns

 

BHBA

0/0029

1/28

0/1936ns

 

منابع:

1-      J. D. Quigley, T. A. Wolfe, and T. H. Elsasser, 2006, Effects of Additional Milk Replacer Feeding on Calf Health, Growth,and Selected Blood Metabolites in Calves, J. Dairy Sci. 89:207–216

 2-  Blome, R. M., J. K. Drackley, F. K. McKeith, M. F. Hutjens, and G.C. McCoy.                     2003.Growth, nutrient utilization, and body composition of dairy calves fed milk                          replacers    containing different amounts of protein. J. Anim. Sci. 81:1641–1655.

 

3-H.J. Lee, M.A. Khan, W.S. Lee, H.S. Kim, K.S. Ki, S.J. Kang, T.Y. Hur, M.S. Khan, Y.J. Choi,2008, Growth, blood metabolites, and health of Holstein calves fed milk replacer containing different amounts of energy and protein, Asian - Australasian Journal of Animal Sciences

Abstract:

The aim of this experiment, evaluated effects of the use of milk replacer compared to cow's milk on health, weight gain, dry matter consumption and blood metabolites. In this study, 20 male and female calves Holstein (average weight 42 ± 4.2) in a completely randomized design were tested. In this experiment two treatments were used, which included a treatment group were tested to milk replacer and received treatment, including two control groups who received cow's milk. Both treatments until day 21 milk cows were fed only with a treatment from day 21 until a lactation milk substitute can be used and treatment 2 (control) after 21 days of taking milk to cow milk were using. The results showed that significant differences in daily gain among treatments were observed, but in terms of numerical treatment 2 slightly higher. Among the amount of blood metabolites in blood globulin calf milk substitute that had consumed significantly higher (0/0099s Pr> F) TNEFA treatment that a successor had consumed milk, close to significant level than the control group was lower (0/087ns Pr> F), other metabolites in blood, a significant difference between treatments did not exist. Between treatments daily dry matter intake was not significant, but the number of calves that had replaced milk consumption was higher. (733 grams compared to 728 grams).

Keywords: calves - milk replacer - growth - health

 تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 10:25 | نویسنده : مهندس احمدی |

با عنـايت به نقش مطلوب برنامه هاي مستمر تشويقي و ترغيبي در بروز خلاقيت هاي علمي و عملي و نيز تقويت روحيه ي رقابت جويي و رقابت پذيري و با هدف آشنايي جامعه با توانمندي هاي هنرجويان شاخه كاردانش و اشاعه ي فرهنگ كار و مهـارت آموزي، همچنين فراهم آوردن شرايط منـاسب به منظـور بهبـود كيفيت آموزش هاي مهارتي، مسابقات علمي-كاربردي برگزار مي شود. دوازدهمين دوره ي اين مسابقات براي تمام هنرجويان دختر وپسر پايه سوم شاخه ي كاردانش درسه زمينه ي صنعت ، خدمات وكشاورزي و در 35 عنوان آزمون انجام مي شود. لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا تمام هنرجويان پايه سوم هنرستان هاي كاردانش ( دولتي و غير دولتي ) مطلع شده و دركليه  مراحل مسابقات فعالانه شركت نمايند. بدين منظور دستورالعمل اجرايي اين دوره از مسابقات به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1-عناوين آزمون ها:

            عناوين آزمون ها جهت برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي به شرح جدول شماره يك پيوست مي باشد. در ضمن استان ها مي توانند علاوه بر عناوين جدول پيوست نسبت به انتخاب و اجراي ساير استانداردهاي آموزشي در سطح استان و يا با همكاري استان هاي مجاور اقدام نمايند. بديهي است انتخاب هنرجويان برتر به منظور شركت در مرحله كشوري مسابقات صرفاً براساس عناوين آزمون هاي جدول شماره يك پيوست، صورت خواهد پذيرفت. (جدول شماره يك براساس آخرين ويرايش مجموعه هشتم جداول مشخصات و عناوين برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي شاخه كاردانش مي باشد.)

2- برگزاري آزمون در مرحله منطقه اي :

            مسابقات در اين مرحله با نظارت مديريت آموزش وپرورش مناطق  براي انتخاب نفرات برتر در سطح هنرستان، با لحاظ نمودن موارد زير ، انجام مي شود:

1-2- مسابقات فوق صرفاً براي هنرجويان سال سوم هنرستان هاي كاردانش روزانه برگزار خواهد شد.

2-2- از هر هنرستان در هر رشته حد اكثر دو نفر از بين هنرجوياني كه بالاترين معدل دروس اصلي مهارتي را در سال دوم كسب نموده اند، انتخاب شوند.

تبصره 1: براي آزمون هايي كه در سطح استان حداكثر دو هنرستان مجري آموزش مهارت وجود دارد، از هر هنرستان تعداد 4 نفر مي توانند به مرحله آزمون تئوري استان راه يابند.

3- برگزاري آزمون در مرحله استاني :

            اين مرحله توسط اداره كل آموزش و پرورش استان ، دردوبخش تئوري و عملي به روش زير برگزار
مي شود:

1-3- ملاك آزمون تئوري در اين مرحله، كل محتواي استاندارد سال دوم و60 درصد محتواي استاندارد آموزش مهارت مورد نظر درسال سوم مي باشد كه بايستي از منتخبين مرحله منطقه اي در محلي كه توسط استان معين مي‌گردد ، آزمون در تاريخ 2/12/90 ساعت 10 صبح به صورت هماهنگ در كشور برگزار مي شود.

2-3- در بخش عملي، استان مي بايست از حداكثر 8 هنرجوي برتر (با توجه به عنوان رشته و تعداد شركت كنندگان) بخش تئوري در هر رشته تا نيمه اول اسفند ماه آزمون گرفته و اسامي و مشخصات 4 هنرجوي برتر هر رشته رابه همراه عكس براي برگزاري آزمون مرحله تئوري كشوري در جدول شماره 2 در قالب نرم افزار Excel به انضمام گزارشي از نحوه ي برگزاري مسابقات، حداكثر تا تاريخ 24/12/90 به اداره فني و حرفه اي و كاردانش استان آذربايجان شرقي و به آدرس پست الكترونيكي دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش  tve@medu.ir ارسال نمايند.

يادآوري مهم: در صورت عدم ارسال اسامي و مشخصات منتخبين استان در مهلت تعيين شده ، شركت هنرجويان آن استان در آزمون تئوري مرحله كشوري كان لم يكن تلقي مي شود.

تبصره1: از هر هنرستان حداكثر دو نفر در هر عنوان آزمون به بخش تيوري مرحله كشوري را خواهند يافت.

تبصره2 :  سقف نمرات بخش تئوري و عملي مرحله ي استاني ، مانند مرحله ي كشوري محاسبه مي گردد.

3-3-  در راستاي تحقق اهداف مسابقات ، اجراي كليه ي مراحل مسابقات(به ويژه بخش عملي) طبق دستورالعمل الزامي بوده واستان مي بايست جدول زماني و مكان برگزاري بخش تئوري و عملي استاني را به دفترآموزش هاي فني و حرفه اي وكاردانش اعلام نمايد.

4-3- استانها بر اساس جدول پيوست به عنوان نماينده دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش بر روند اجراي آزمون عملي در استانهاي ديگر نظارت خواهند داشت.

4- آزمون مرحله كشوري :

الف) آزمـون مرحله كشـوري مسابقـات علمي – كاربردي براي نفرات برگزيده ادارات كل آموزش و پرورش استان ها در دو بخش تئوري و عملي و از كل محتواي استاندارد آموزش مربوط با نظارت دفتر آموزش هاي
فني و حرفه اي و كاردانش برگزار خواهد شد.

1-4- آزمون تئوري مرحله كشوري 30 درصد از كل نمره آزمون را تشكيل مي دهد.

2-4- آزمون عملي مرحله كشوري 70 درصد از كل نمره آزمون را تشكيل مي دهد.

ب) بخش تئوري مرحله ي كشوري به صورت هماهنگ و همزمان در مراكز استان ها در تاريخ 3/2/1391 برگزار خواهد شد.

ج ) از هر استان تنها يك نفر در هر آزمون به بخش عملي مرحله كشوري راه خواهد يافت.

تبصره : در رشته هايي كه تعداد استان هاي شركت كننده كم باشند ، با صلاحديد ستاد مركزي برگزاري مسابقات، از هر استان دو هنرجو مي توانند به مرحله عملي راه يابند.

5- شرايط و ضوابط انتخاب هنرجويان برتر براي شركت در مسابقات مرحله كشوري (بخش عملي):

1-5- در آزمون عملي مرحله ي كشوري، در هر عنوان آزمون حداكثر 10 نفر (با توجه به عنوان رشته و تعداد شركت كنندگان) كه بالاترين نمره را در بخش تئوري نسبت به ساير شركت كنندگان در كل كشور كسب كرده باشند، شركت خواهند كرد. بديهي است هنرجوياني مي توانند در مرحلـه عملي كشـوري شركت نمايند كه ستـاد مركزي مسابقـات در دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش پس از بررسي مدارك، آنها را تأييد كرده باشد.

تبصره1 :  در صورتي كه پس از استخراج نتايج آزمون تئوري در هر عنوان آزمون ، بيش از يك نفر از يك استان حائز شرايط ورود به مرحله ي عملي كشوري باشند، تنها يك نفر كه بيشترين نمره را در بين شركت كنندگان هم استاني خود كسب نموده است، به مرحله ي عملي كشوري راه خواهد يافت.

2-5- آزمون تئوري مرحله ي كشوري به صورت چهار گزينه اي و از كل محتواي استانداردهاي مهارتي مورد آزمون با حضور نماينده ي دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش در تاريخ 3/2/1391 در استان محل تحصيل هنرجو به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.

تبصره 2:  آزمون تئوري مرحله كشوري براي تمام هنرجويان برگزيده استان به طور همزمان و در حوزه امتحاني واحد ، با نظارت نماينده دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش برگزار خواهد شد.

تبصره 3: درآزمون تئوري مرحله ي كشوري ، نمره ي منفي براي گزينه هاي نادرست منظور خواهد شد.

3-5- اداره كل آموزش و پرورش استان مي بايست جدول شماره دو پيوست و CD  حاوي عكس ومشخصـات نفرات برتر استان را در قالب نرم افزار Excel آماده و در زمان برگزاري آزمـون تئوري به نمـاينده ي دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش تحويل نمايد.

تبصره4: چنانچه به دلايل موجه، يكي از برگزيدگان هر آزمون درمرحله ي تئوري نتواند در مسابقات عملي
 مرحله ي كشوري شركت كند، ستاد اجرايي استان مي تواند يك نفر ديگر را در صورت كسب حداقل 70 نمره مجموع بخش تئوري و عملي از 100 نمره، حداكثر تا 2 هفته قبل از تاريخ برگزاري مسابقات مرحله ي كشوري به ستاد برنامه ريزي معرفي نمايد.

6- آزمون عملي مسابقات مرحله كشوري و انتخاب نفرات برتر كشور

1-6- ملاك تعيين نفرات اول تا سوم هر عنوان آزمون كسب بيشترين نمره از مجموع نمرات آزمون هاي تئوري و عملي مي باشد.

تذكر مهم: قابل توجه است نفرات برگزيده هر عنوان آزمون در صورت كسب حداقل 70 درصد از مجموع نمرات آزمون هاي تئوري و عملي، مشمول استفاده از تسهيلات نفرات برتر نخواهند شد. 

2-6- آزمون عملي مرحله ي كشوري دوازدهمين دوره ي مسابقات علمي- كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني استان آذربايجان شرقي در تيرماه سال 1391 برگزار خواهد شد.

نكات مهم :

1-    به منظور اجراي دقيق و بررسي اعتراضات احتمالي هنرجويان در مراحل مختلف آزمون (هنرستان، منطقه، استان) لازم است كميته اي جهت نظارت بر حسن اجراي مسابقات و رسيدگي به شكايات كه تركيب وشرح وظايف آنها به عهده ستاد مسابقات استاني مي باشد، تشكيل گردد.

2-    هزينه ي برگزاري مرحله كشوري مسابقات علمي – كاربردي از محل اعتبارات ملي و استاني معاونت آموزش متوسطه و مرحله استاني آن نيز از محل اعتبارات استاني پيش بيني و تأمين خواهد گرديد.

3-    داوران مرحله عملي كشوري در هر آزمون از استان هايي انتخاب مي شوند كه شركت كننده اي در آن آزمون نداشته باشند. براي هر عنوان آزمون دو داور و يك ناظر در نظر گرفته خواهد شد.

4-    موضوع آزمون مهارت در هر رشته بايد جزء استانداردهاي اصلي آن رشته مهارتي باشد.

5-    در هر سال تحصيلي استانداردهاي آموزشي و عناوين آزمون هاي مسابقات در تمامي زمينه ها، براساس سياست هاي آموزشي و توسعه دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش و همچنين گردآوري نظرات استان ها، توسط ستاد برنامه ريزي انتخاب و به استان ها ابلاغ مي شود.

 

رديف

عنوان آزمون

عناوين استانداردهاي
 مورد آزمون مرحله تئوري

كد استاندارد

نام رشته هاي مهارتي مجاز به شركت در آزمون

كدرايانه اي رشته هاي مهارتي

ملاحظات

30

زراعت

- زراعت عمومي

جهاد كشاورزي

- زراعت غلات

- زراعت گياهان علوفه اي

- زراعت گياهان غده اي

- زراعت دانه هاي روغني

- زراعت حبوبات

- زراعت زعفران

- 6231

- 6218

- 6217

- 6216

- 9915

- 9480

 

31

باغباني

- باغباني عمومي ( نوع 1)

جهاد كشاورزي

- پرورش گل

- پرورش گياهان آپارتماني

- ايجاد و نگهداري فضاي سبز

- پرورش درخت و درختچه هاي تزييني

- 9461

- 9462

- 9458

- 9459

 

32

پرورش وتوليدات زنبورعسل

- پرورش و توليدات زنبورعسل

جهادكشاورزي 76

- پرورش و توليدات زنبورعسل

- 9487

 

33

مرغداري صنعتي

- پرورش عمومي طيور

- جوجه كشي

 

17/4/80 ج ك

19/4/80 ج ك

 

- مرغداري صنعتي

- پرورش بوقلمون

- پرورش پرندگان زينتي

- پرورش شترمرغ

- پرورش بلدرچين

- پرورش غاز واردك

- 9857

- 9950

- 9952

- 9953

- 9954

- 9956

 

34

پرورش ماهيان گرم آبي

- پرورش ماهيان گرم آبي

جهاد كشاورزي75

- پرورش ماهيان گرم آبي

- 9503

 

35

تعمير موتور تراكتور

- تعمير موتور تراكتور

جهاد كشاورزي

- تعمير موتور تراكتور

- 9491

 

36

پرورش عمومي دام

- پرورش عمومي دام

20/4/85 ك

- پرورش صنعتي گاو

- پرورش صنعتي گوسفند و بز

- پرورش گاوميش

- 9946

- 9947

- 9948

 

37

پرورش ماهيان سرد آبي

- تكثير و پرورش ماهيان سردآبي

جهاد كشاورزي76

- تكثير و پرورش ماهيان سردآبي

- 9502

 تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 10:16 | نویسنده : مهندس احمدی |

 

مقدمه:

نیوکاسل یک بیماری عفونی واگیردار است که پرندگان اهلی و وحشی درسنین مختلف ممکن است به آن مبتلا شوند. درحدود 236 گونه از جانوران در طبیعت می توانند میزبان خوبی برای ویروس عامل این بیماری باشند. با وجود آنکه پرندگان آبزی در برابر بیماری مقاومند اما می توانند ناقل ویروس باشند. از ناقلین مکانیکی بیماری به حیواناتی چون سگ وگربه و از ناقلین بیولوژیک ویروس به کلاغ و گنجشک می توان اشاره کرد. در میان پرندگان، مرغ بیشترین آسیب پذیری و اردک و بوقلمون کمترین آسیب پذیری را دارند. انسان و پستانداران دیگر نیز به این بیماری حساسندکه به صورت التهاب، قرمزی و سوزش در بافت ملتحمه چشم بروز می کند که باید درمان شود.

تاریخچه:

اولین مورد همه گیری اساسی این بیماری درسال 1926در جاوه اندونزی بوده و در همان سال وجود این بیماری درشهر نیوکاسل انگلستان گزارش داده شد که احیانا ورود ویروس به آنجا از مسیر جویباری با جریان آب بوده است. در انگلستان با اتخاذ تدابیری چون برقراری قرنطینه شدید، کشتار دسته جمعی طیور مبتلا و طیور در معرض سرایت و ضدعفونی کردن لانه های آلوده، بیماری را کنترل کردند. اما در اندونزی، کانون اصلی بیماری نابود نشد و احیانا از آنجا به سایر نقاط دنیا انتقال یافته است. در ایران نیز در سال 1329 شمسی  با ورود جوجه های یک روزه از خارج  و توسعه صنایع مرغداری کشور، بیماری مشاهده شد. باگذشت چند سال، بیماری در تمام دنیا تحت کنترل درآمده است.

عامل بیماری:

ویروسNDV از خانواده پارامیکزو ویروس می باشد. این ویروس نسبت به مواد ضدعفونی کننده، PH اسیدی و موادی چون فرمالین و فنل ها مقاومت کمی دارد. در نتیجه از بین می رود یا غیرفعال می شود. NDV در مدت 30 دقیقه در دمای 60 درجه سانتی گراد و در زمان 3 ساعت در دمای 53 درجه سانتی گراد غیرفعال می شود. این ویروس در لاشه پرندگان تاحدود یک سال هم می تواند زنده بماند.

قدرت بیماری زایی سویه های متعدد شناخته شده این ویروس بسیار متفاوت است و به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

- لنتوژنیک: ویروس هایی با قدرت بیماری زایی خفیف

- مزوژنیک: ویروس هایی با قدرت بیماری زایی متوسط

- ولوژنیک:ویروس هایی با قدرت بیماری زایی شدید

 راههای انتقال بیماری:

در طیور زنده، مایعات بدن، مخاط چشم، ترشحات، مدفوع و به طورکلی دستگاه گوارش و تنفس آنها مرکز اصلی آلودگی می باشد. بیماری از راه های زیر گسترش می یابد:

1- حرکات جمعیت پرندگان وحشی، اهلی، خارجی، شکاری، کبوتران مسابقه و طیور تجاری

2- حیوانات دیگر

3- حرکات مردم و جابجایی وسایل

4- جابجایی فرآورده های طیور

5- گسترش ناشی ازهوا

6- غذاهای آلوده طیور

7- آب

8- واکسن ها (اوحدی نیا1379)

علائم بالینی:

فاکتورهایی چون گونه میزبان با سن، استرس محیطی، استرس دسته جمعی، راه مواجهه، دز ویروس، میزان کشندگی ویروس، چگونگی پاسخ دادن به ایمنی واکسن و... بر شدت بیماری تاثیرگذار است. به طور کلی از علائم بالینی که به صورت ناگهانی بروز می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدای شبه صوت در ماکیان، آبریزش بینی، سختی در تنفس، نفس نفس زدن، تورم در صورت، فلجی، لرزش و پیچ خوردگی گردن، اسهال سبز، بی اشتهایی، عفونت های روده اي، در طیور تخم گذار :کاهش مصرف آب و غذا، افت تولید تخم مرغ و گاهی آلبومین آبکی تخم

- از روش های تشخیص سریع بیماری روش RT PCR است که در آن از تانسیل های سکوم و کلیه، ملتحمه چشم و ریه نمونه برداری می شود.

علائم این بیماری با بیماری های تنفسی دیگر شباهت زیاد دارد و در اوایل شیوع آن در یک مکان با بیماری های دیگر اشتباه می شود. سرعت انتشار بیماری بهترین راهنما برای تشخیص آن است.

 

کنترل و پیشگیری:

این بیماری درمان ندارد اما با رعایت موارد زیر قابل کنترل و پیشگیری است:

1- اجرای واکسیناسیون به موقع: واکسن نیوکاسل دارای سویه های B1، لاسوتا، روغنی و کوماروف است. واکسن زنده به صورت های آشامیدنی، قطره چشمی و بینی و اسپری در بین جوجه ها توزیع می شود و واکسن کشته به صورت امولوسیون روغنی با تزریق داخل عضله یا زیرجلدی.

2- رعایت کامل اصول بهداشتی

3- اجرای قرنطینه شدید درهنگام شیوع.

منابع:

اوحدی نیا،دکترحسن،بیماری نیوکاسل،انتشارات علم و قلم،1379

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

موسسه مرغداری ایران

www.iranpest.blogfa.com

www.aftab.ir        

www.forum.persianv.com

www.niazmakazi.com

 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ | 13:8 | نویسنده : مهندس احمدی |

                                                                   

1_کدام یک از تابلوهای زیربه لحاظ اهمیت٬راس ان به سمت پایین است؟

الف)ایست               ب)حق تقدم               ج)تقاطع                          د)عبور اطفال

2_ حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی درجاده های فرعی به ترتیب در شب وروزچند کیلومتر در ساعت است؟

الف)85-75      ب)75-85       ج)95-85      د)85-95

3_این خطوط به رنگ زردوبه صورت زیگزاگ در حاشیه ی راههای متصل به پیاده رو کشیده می شوند؟

الف)خطوط ایست    ب)خط شطرنجی  ج)خط زیگزاگ د)خطوط هاشور

4_برای خارج شدن از حالت بکسوات  چه عملی را انجام میدهید ؟

الف)درگیرکردن جفت کن ترمز ب)استفاده از دنده سنگین  ج)استفاده از قفل دیفرانسیل د)استفاده از دنده سبک

5_علت روشن شدن  چراغ روغن هیدرولیک کدام است ؟

الف)کم شدن سطح روغن  ب)زیاد بودن میزان روغن       ج)کثیف شدن فیلتر     د)الف و ج

6_با پاره شدن تسمه ی پروانه کدام قسمت از کار می افتد ؟

الف ) دینام   ب)دشارژباطری   ج)داغ کردن موتور   د)همه ی موارد

7_وقتی سوییچ تراکتور را باز می کنید کدام یک از چراغ ها روشن می شود ؟

الف)خطر و راهنما    ب)روغن و راهنما   ج)راهنما و دینام د)روغن و دینام

8_شما با سرعت 180 کیلومتردرساعت در یک جاده ی خشک در حال رانندگی هستید فاصله ی شما تا ماشین جلویی چند طول ماشین است ؟

الف)5        ب)8                 ج)12                          د)13

9_وقتی در حین حرکت در جاده با تراکتور با مشکلی مواجه شدید کدام چراغ ها را روشن می کنید ؟

الف)چراغ خطر چشمک زن   ب)چراغ راهنما         ج)چراغ کار شبانه     د)چراغ قرمز

10_شفت پی تی او در تراکتور دارای چند شیار و چند دور در دقیقه می زند؟

الف)21-540   ب) 21-1000  ج)6-1000   د)12-540

11_هنگام استفاده از قفل دیفرانسیل فرمان را باید:

الف)به راست بچرخانیم  ب)به چپ بچرخانیم  ج)مستقیم نگه دارید     د)کاملا بچرخانید

12_برای هواگیری از سیستم سوخت رسانی دیزل از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) پمپ دستی       ب) پمپ مقدماتی     ج) پمپمقدماتی دوطرفه     د) پمپ انژکتور

13_درتراکتور دوچرخ  چه قطعه ای نیروی تولید شده موتور راتوسط تسمه به جعبه دنده منتقل می کند؟

الف) هندل      ب) اهرم اصلی کلاچ        ج) دسته کلاچ         د) فلایویل

14_این قطعه درتراکتوردوچرخ سوخت رابه صورت پودردرمحفظه احتراق می پاشد.

الف) پمپ مقدماتی    ب) پمپ انژکتور     ج) انژکتور    د) پمپ دستی

15_ازطناب در تراکتور دوچرخ به چه منظوراستفاده می کنیم؟

الف) یدکشی     ب) بستن بار      ج) راه اندازی موتور    د) بستن جک

16_برای کار در برنج کاری از چه نوع چرخی درتراکتور دوچرخ استفاده می شود؟

الف) اهنی پهن      ب) فلزی کم عرض   ج) لاستیکی      د) نیمه باتلاقی

17_برای هدایت تراکتوردوچرخ به چپ یاراست ازچه قطعه ای استفاده می شود؟

الف) دسته کلاچ      ب) کمک فرمان     ج) دسته ترمز    د) اهرم کلاچ اصلی

18_کدام یک از قطعات تراکتور دو چرخ در سه حالت سبک٬سنگین وخلاص قرار می گیرد؟

الف) کمک دنده     ب) دسته دنده     ج) دنده ی خلاص     د) اهرم اصلی کلاچ

19_تنظیم در جهت بالا٬وسط وپایین مربوط به............است.

الف) جک       ب) کمک فرمان     ج) فرمان اصلی    د) اهرم کلاچ اصلی

20_برای متوقف کردن تراکتور دوچرخ از..............استفاده می شود.

الف) اهرم کلاچ اصلی       ب) دسته گاز    ج) اهرم وضعیت     د) اهرم تعویض دنده

21_راهی در مناطق مسکونی که حداکثر عرض ان6متر است.

الف) کوچه     ب) جاده     ج)خیابان       د) خیابان اصلی

22_حق عبوروسیله ی نقلیه ای زودتراز وسایل نقلیه ی دیگریااز پیادههاوبلعکس راگویند.

الف) تقدم         ب) سرعت        ج) عبور        د) سبقت

23_برای عبورازعرض خیابان طبق مقررات راهنمای ورانندگی بایداز چه محلی عبور کرد؟

الف) پیاده رو     ب) خط کشی عابر پیاده     ج) هرجا امکان دارد     د) روی نرده ها

24_کدام یک از تابلوهای زیربه جهت اهمیت به صورت هشت ضلعی ساخته می شود؟

الف) ایست     ب) حق تقدم     ج) تقاطع    د) خطر گردش به راست

25_درجاده های اصلی حداکثر سرعت مجازبرای انواع وسایل نقلیه٬درروز................کیلومتر درساعت ودرشب............. کیلومتر درساعت است.

الف) 95-85       ب) 85-95       ج) 75-85     د) 85-75

26_..............خط کشی عرضی است که درورودی تقاطع وبه منظورتعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه عابر پیاده رودرسطح راه ترسیم می شوند.

الف) خط ایست      ب) فلش ها     ج) خط شطرنجی      د) خط زیگزاگ

27_برای علامت دادن به منظورگردش به چپ بایددست چپ خودرابااحتیاط ازماشین بیرون اورده وبه صورت .............نگه دارید.

الف) افقی       ب) عمودی      ج) سمت پایین    د) مورب

28_گواهینامه رانندگی رابه درخواست چه کسی باید اراێه نمود؟

الف) بازرس ماشین       ب) پلیس ترافیک      ج) مامور ترافیک     د)در موقع تصادف به شخص دیگر

29_اهرم گاز دستی درتراکتور جزﺀکدام یک از سیستم های زیر می باشد؟

الف) سیستم روغنکاری       ب) سیستم احتراق      ج) سیستم خنک کاری     د)   سیستم راه اندازی

30_دنده پنج(گاوه)جزﺀسیستم:

الف) ترمز    ب) انتقال قدرت     ج) هید رولیک      د) فرمان و تعلیق

31_تابلو های باز دارنده یا انتظامی چه شکلی دارند ؟

الف) مثلثی      ب) دایره ای     ج) مربع            د) مستطیل

32_برای حفظ تعادل تراکتور در پستی و بلندی ها کدام قسمت تراکتور موثر است ؟

الف) تعلیق اکسل جلو       ب)  قفل دیفرانسیل            ج) جفت کن ترمز         د) فرمان

33_خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر عرض سواره روی ان پهن تر است ؟

الف) کوچه         ب) خیابان فرعی         ج) خیابان اصلی         د)  پیاده رو

34_مسافت پیموده شده در واحد زمان را گویند ؟

الف) سرعت          ب) شتاب           ج)حرکت                 د) جهش

35_جاباطری جزﺀسیستم :

الف) راه اندازی        ب) احتراق         ج) انتقال قدرت       د)خنک کننده

36_این خطوط نشان دهنده ی وجود موانع در راه است؟

الف) هاشور      ب) پارک      ج) زیگزاگ      د) ایست

37_خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر عرض سواره روی ان کم تر است ؟

الف) خیابان فرعی       ب) خیابان اصلی    ج) پیاده رو         د) جاده

38_ کدام یک از اجزاﺀ زیروظیفه ی مکش باد از فضای ازاد جلوی تراکتور به سمت موتور را دارد ؟

الف) پروانه          ب) رادیاتور        ج) تسمه         د) دینام

39_یک موتور برقی است که با برق مستقیم باطری کار می کند و وظیفه ی روشن کردن موتور تراکتور را دارد ؟

الف) استارت       ب) دینام     ج) فلایویل     د) چرخ دنده ی محیطی فلایویل

40_ کدام یک از تراکتور های زیر دارای کلاچ دو مرحله ای است؟

الف) MF285            ب)U650        ج) تراکتور دوچرخ     د) تراکتور باغبانی

کلید سوالات :

1- ب 2-ب 3-ج 4-ج 5-د 6-د 7-د 8-ج 9-الف 10-ب 11-ج 12-الف 13-د 14-ج 15-ج 16-الف 17-الف 18-د 19-د 20-الف 21-الف22-الف 23-ب 24-الف 25-الف 26-الف 27-الف 28-ب 29-ب 30-الف 31-ب 32 –الف 33-الف 34-الف 35-الف 36-الف 37-الف 38-الف 39-الف40-الف

طراح:

سجاد سالاری نودژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  به نام خدا

                                                          سوالات درس رانندگی تراکتور وتیلر

1_کدام یک از تابلوهای زیربه لحاظ اهمیت٬راس ان به سمت پایین است؟

الف)ایست               ب)حق تقدم               ج)تقاطع                          د)عبور اطفال

2_ حداکثر سرعت مجاز برای رانندگی درجاده های فرعی به ترتیب در شب وروزچند کیلومتر در ساعت است؟

الف)85-75      ب)75-85       ج)95-85      د)85-95

3_این خطوط به رنگ زردوبه صورت زیگزاگ در حاشیه ی راههای متصل به پیاده رو کشیده می شوند؟

الف)خطوط ایست    ب)خط شطرنجی  ج)خط زیگزاگ د)خطوط هاشور

4_برای خارج شدن از حالت بکسوات  چه عملی را انجام میدهید ؟

الف)درگیرکردن جفت کن ترمز ب)استفاده از دنده سنگین  ج)استفاده از قفل دیفرانسیل د)استفاده از دنده سبک

5_علت روشن شدن  چراغ روغن هیدرولیک کدام است ؟

الف)کم شدن سطح روغن  ب)زیاد بودن میزان روغن       ج)کثیف شدن فیلتر     د)الف و ج

6_با پاره شدن تسمه ی پروانه کدام قسمت از کار می افتد ؟

الف ) دینام   ب)دشارژباطری   ج)داغ کردن موتور   د)همه ی موارد

7_وقتی سوییچ تراکتور را باز می کنید کدام یک از چراغ ها روشن می شود ؟

الف)خطر و راهنما    ب)روغن و راهنما   ج)راهنما و دینام د)روغن و دینام

8_شما با سرعت 180 کیلومتردرساعت در یک جاده ی خشک در حال رانندگی هستید فاصله ی شما تا ماشین جلویی چند طول ماشین است ؟

الف)5        ب)8                 ج)12                          د)13

9_وقتی در حین حرکت در جاده با تراکتور با مشکلی مواجه شدید کدام چراغ ها را روشن می کنید ؟

الف)چراغ خطر چشمک زن   ب)چراغ راهنما         ج)چراغ کار شبانه     د)چراغ قرمز

10_شفت پی تی او در تراکتور دارای چند شیار و چند دور در دقیقه می زند؟

الف)21-540   ب) 21-1000  ج)6-1000   د)12-540

11_هنگام استفاده از قفل دیفرانسیل فرمان را باید:

الف)به راست بچرخانیم  ب)به چپ بچرخانیم  ج)مستقیم نگه دارید     د)کاملا بچرخانید

12_برای هواگیری از سیستم سوخت رسانی دیزل از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) پمپ دستی       ب) پمپ مقدماتی     ج) پمپمقدماتی دوطرفه     د) پمپ انژکتور

13_درتراکتور دوچرخ  چه قطعه ای نیروی تولید شده موتور راتوسط تسمه به جعبه دنده منتقل می کند؟

الف) هندل      ب) اهرم اصلی کلاچ        ج) دسته کلاچ         د) فلایویل

14_این قطعه درتراکتوردوچرخ سوخت رابه صورت پودردرمحفظه احتراق می پاشد.

الف) پمپ مقدماتی    ب) پمپ انژکتور     ج) انژکتور    د) پمپ دستی

15_ازطناب در تراکتور دوچرخ به چه منظوراستفاده می کنیم؟

الف) یدکشی     ب) بستن بار      ج) راه اندازی موتور    د) بستن جک

16_برای کار در برنج کاری از چه نوع چرخی درتراکتور دوچرخ استفاده می شود؟

الف) اهنی پهن      ب) فلزی کم عرض   ج) لاستیکی      د) نیمه باتلاقی

17_برای هدایت تراکتوردوچرخ به چپ یاراست ازچه قطعه ای استفاده می شود؟

الف) دسته کلاچ      ب) کمک فرمان     ج) دسته ترمز    د) اهرم کلاچ اصلی

18_کدام یک از قطعات تراکتور دو چرخ در سه حالت سبک٬سنگین وخلاص قرار می گیرد؟

الف) کمک دنده     ب) دسته دنده     ج) دنده ی خلاص     د) اهرم اصلی کلاچ

19_تنظیم در جهت بالا٬وسط وپایین مربوط به............است.

الف) جک       ب) کمک فرمان     ج) فرمان اصلی    د) اهرم کلاچ اصلی

20_برای متوقف کردن تراکتور دوچرخ از..............استفاده می شود.

الف) اهرم کلاچ اصلی       ب) دسته گاز    ج) اهرم وضعیت     د) اهرم تعویض دنده

21_راهی در مناطق مسکونی که حداکثر عرض ان6متر است.

الف) کوچه     ب) جاده     ج)خیابان       د) خیابان اصلی

22_حق عبوروسیله ی نقلیه ای زودتراز وسایل نقلیه ی دیگریااز پیادههاوبلعکس راگویند.

الف) تقدم         ب) سرعت        ج) عبور        د) سبقت

23_برای عبورازعرض خیابان طبق مقررات راهنمای ورانندگی بایداز چه محلی عبور کرد؟

الف) پیاده رو     ب) خط کشی عابر پیاده     ج) هرجا امکان دارد     د) روی نرده ها

24_کدام یک از تابلوهای زیربه جهت اهمیت به صورت هشت ضلعی ساخته می شود؟

الف) ایست     ب) حق تقدم     ج) تقاطع    د) خطر گردش به راست

25_درجاده های اصلی حداکثر سرعت مجازبرای انواع وسایل نقلیه٬درروز................کیلومتر درساعت ودرشب............. کیلومتر درساعت است.

الف) 95-85       ب) 85-95       ج) 75-85     د) 85-75

26_..............خط کشی عرضی است که درورودی تقاطع وبه منظورتعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه عابر پیاده رودرسطح راه ترسیم می شوند.

الف) خط ایست      ب) فلش ها     ج) خط شطرنجی      د) خط زیگزاگ

27_برای علامت دادن به منظورگردش به چپ بایددست چپ خودرابااحتیاط ازماشین بیرون اورده وبه صورت .............نگه دارید.

الف) افقی       ب) عمودی      ج) سمت پایین    د) مورب

28_گواهینامه رانندگی رابه درخواست چه کسی باید اراێه نمود؟

الف) بازرس ماشین       ب) پلیس ترافیک      ج) مامور ترافیک     د)در موقع تصادف به شخص دیگر

29_اهرم گاز دستی درتراکتور جزﺀکدام یک از سیستم های زیر می باشد؟

الف) سیستم روغنکاری       ب) سیستم احتراق      ج) سیستم خنک کاری     د)   سیستم راه اندازی

30_دنده پنج(گاوه)جزﺀسیستم:

الف) ترمز    ب) انتقال قدرت     ج) هید رولیک      د) فرمان و تعلیق

31_تابلو های باز دارنده یا انتظامی چه شکلی دارند ؟

الف) مثلثی      ب) دایره ای     ج) مربع            د) مستطیل

32_برای حفظ تعادل تراکتور در پستی و بلندی ها کدام قسمت تراکتور موثر است ؟

الف) تعلیق اکسل جلو       ب)  قفل دیفرانسیل            ج) جفت کن ترمز         د) فرمان

33_خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر عرض سواره روی ان پهن تر است ؟

الف) کوچه         ب) خیابان فرعی         ج) خیابان اصلی         د)  پیاده رو

34_مسافت پیموده شده در واحد زمان را گویند ؟

الف) سرعت          ب) شتاب           ج)حرکت                 د) جهش

35_جاباطری جزﺀسیستم :

الف) راه اندازی        ب) احتراق         ج) انتقال قدرت       د)خنک کننده

36_این خطوط نشان دهنده ی وجود موانع در راه است؟

الف) هاشور      ب) پارک      ج) زیگزاگ      د) ایست

37_خیابانی که در برخورد با خیابان دیگر عرض سواره روی ان کم تر است ؟

الف) خیابان فرعی       ب) خیابان اصلی    ج) پیاده رو         د) جاده

38_ کدام یک از اجزاﺀ زیروظیفه ی مکش باد از فضای ازاد جلوی تراکتور به سمت موتور را دارد ؟

الف) پروانه          ب) رادیاتور        ج) تسمه         د) دینام

39_یک موتور برقی است که با برق مستقیم باطری کار می کند و وظیفه ی روشن کردن موتور تراکتور را دارد ؟

الف) استارت       ب) دینام     ج) فلایویل     د) چرخ دنده ی محیطی فلایویل

40_ کدام یک از تراکتور های زیر دارای کلاچ دو مرحله ای است؟

الف) MF285            ب)U650        ج) تراکتور دوچرخ     د) تراکتور باغبانی

 

 

 

 

 

 

 

کلید سوالات :

1- ب 2-ب 3-ج 4-ج 5-د 6-د 7-د 8-ج 9-الف 10-ب 11-ج 12-الف 13-د 14-ج 15-ج 16-الف 17-الف 18-د 19-د 20-الف 21-الف22-الف 23-ب 24-الف 25-الف 26-الف 27-الف 28-ب 29-ب 30-الف 31-ب 32 –الف 33-الف 34-الف 35-الف 36-الف 37-الف 38-الف 39-الف40-الف

 

 

 

 

 

 

طراح:

سجاد سالاری نودژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ | 11:59 | نویسنده : مهندس احمدی |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 7/12 میلی متر چند اینچ می باشد؟

الف)  25/0                           ب2) 5/0                            ج) 1                                       د) 2

2- در کولیس های 1  فاصله ............... میلی متر را به ........................... قسمت مساوی تقسیم می کند

                            20                        

الف) 19-20                         ب) 20-19                          ج) 9-10                                د) 19-10

3- زاویه رأس سنبه نشان برای سوراخ کاری چند درجه می باشد؟

الف) 30                              ب) 60                                 ج) 75                                     د) 90

4-مایع خنک کننده تیغه اره در هنگام کار کدام است؟

الف)تربانتین                      ب) آّب صابون                       ج) روغن                               د) نفت

5-  در سوهان کاری کدام ماده از سوهان یک آج استفاده می شود؟ 

الف1) چدن سخت                 ب2) فولاد                               ج) مس                            د) مواد پلاستیکی

6- برای ساخت پیچ 20×5/2 M قطر قطعه کار(مفتول) مورد نیاز کدام اندازه است؟

الف) 19 میلی متر                                                                           ب) 20 میلی متر                   

ج) 25/20 میلی متر                                                                       د) 75/19 میلی متر 

7-برای خال جوش زدن،زاویه الکترود نسبت به صفحه زیری چند درجه باید باشد؟

الف)35                        ب)45                                     ج)90                        د)60

-کدام یک از گازهای زیر درکپسول جوشکاری با گاز استفاده نمیشود؟

الف)استیلن                 ب)پروپان                              ج)گاز شهری                   د)متان

8- برای کنترل بهترزاویه قائمه ازکدام گونیا استفاده می شود؟ 

الف) گونیای 45 درجه        ب) گونیای مویی                           ج) گونیای ساده 90 درجه       د) گونیای 90 درجه لبه دار

9- ماده مناسب رنگ کاری قطعه سوهان کاری شده کدام است؟

الف) کات کبود              ب) رنگ روغنی                      ج) ژله ای                                       د) رنگ معمولی

10-کدام یک از شیشه های جوشکاری زیر ،نور کمتری از خوئ عبور میدهند؟

الف)6                          ب)8                              ج)12                                  د)14

11-برای جلوگیری از نوسان بازوهای جانبی MF285کدام قطعه نصب شده است؟

الف)زنجیر مهار             ب)محدود کننده                  ج)میله نگهدارنده                            د)ب وج هردو

12-در موقع اتصال ادوات سوار به تراکتور در مرحله اول کدام یک ازز موارد زیر انجام میشود؟

لف)تنظیم ارتفاع بازوهای جانبی متناسب با نقاط اتصال ماسین           ب)اتصال بازوی جانبی چپ به ماشین

ج) اتصال بازوی جانبی راست به ماشین                                          د)تنظیم طول بازوی وسط به ممنظور اتصال به ماشین

13-برای جلوگیری از نوسان ادوات سوار پس از اتصال به تراکتور باید چکار کرد؟

الف)طول زنجیر مهار را باید کم کرد                                              ب) طول زنجیر مهار را باید زیاد کرد

ج) طول زنجیر مهار را نباید تغییر داد                                                  د)هیچکدام

14- نقشه ای که اجزای یک محصول یا طرح را در کنار هم نشان می دهد چه نام دارد؟

الف)نقشه تفکیکی              ب2) نقشه آزاد                       ج)نقشه مرکب                    د) نقشه جزیی

 

15- اندازه 297×210 میلی متر مربوط به کدام یک از اندازه های کاغذ نقشه کشی است؟

الف) 1A                             ب)2A                                 ج) ٣A                                د) 4A

16- کدام یک از مدادهای زیر برای نقشه کشی مناسب است؟

الف)B2                              ب)H                                     ج)H9                                  د)B4

 

17- اگر نقشه یک مستطیل را با مقیاس   1  رسم کنید اندازه مستطیل چه نسبتی با اندازه نقشه دارد؟                                                                                                                                                             

الف)       2                           ب)       1              2                  ج3)      4                            د)       1

             1                                          4                                            1                                         2

18- لحیم کاری نرم در چه درجه حرارتی صورت می گیرد؟

الف) بالاتراز 250 درجه سانتی گراد                                   ب) پایین تر از 250 درجه سانتی گراد 

ج) بالاتر از 450 درجه سانتی گراد                                   د) پایین تر از 450 درجه سانتی گراد

 19- علت این که در هنگام پرچ کاری بدنه میخ پرچ کج شده وسوراخ را پر نمی کند چیست؟

الف) سوراخ بزرگ تر از اندازه مجاز است.                          ب) سوراخ ها در یک امتداد نیستند.

ج3) طول میخ پرچ بزرگ تر از اندازه مجاز می باشد.        د) از پرچ کش استفاده نشده است.

20- کدام یک از شعله های زیر را می توان برای فلزاتی که زود اکسید می شوند استفاده کرد؟

الف1) احیا کننده                                       ب) اکسید کننده                       ج) خنثی                        د) الف وب

21- انتخاب آمپر بالا برای جوشکاری به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) استحکام وقدرت جوش                                              ب) نوع و حرکت الکترود قطعه کار

ج) جنس قطعات جوشکاری                                             د) قطر الکترود وضخامت ورق

-کدام مورد مربوط به سیستم برق تراکتور نیست؟

الف)ترموستات                        ب)چراغ شارژ                                  ج)آفتومات                                          د)باتری

22- نسبت تراکم یک موتوریعنی:

الف)نسبت حجم کل سیلندربه حجم جابجایی          

ب) نسبت حجم جابجایی به حجم کل موتور

ج) نسبت حجم کل یک سیلندربه حجم محفظه احتراق

د) نسبت حجم محفظه احتراق به حجم کل یک سیلندر

23- تعدادزمانهای قدرت یک موتورچهارسیلندرچهارزمانه به ازای یک دورگردش میل لنگ چقدراست؟

 الف1) 1                             ب) 2                        ج) 4                                        د) 8

24-هر اسب بخار چند کیلو وات است؟

الف)825                           ب)746                                  ج)646                          د)567

25- برروی سیلندرموتورهای دوزمانه چنددهانه تعبیه شده است؟

الف) 1                             ب) 2                        ج) 3                            د) 4

26- اگرپیستون شماره 4موتورچهارسیلندرچهارزمانه ای درمرحله تراکم باشد،پیستون شماره 1 چه عملی انجام می دهد؟

الف) مکش                      ب) تراکم                   ج) قدرت                    د) تخلیه 

27- متداولترین ترتیب احتراق درموتورهای شش سیلندرکدام است؟

الف) 4-2-6-3-5-1                ب) 6-5-2-3-4-1             ج) 5-6-1-2-4-3             د) 1-2-3-6-5-4

 

28- فاصله احتراق برای یک موتورچهارزمانه چهارسیلندرچنددرجه می باشد؟

الف) 180                         ب) 120                        ج) 90                       د) 360

29- اگرسوپاپ ورودی موتورچهارزمانه 20 درجه زودترازنقطه مرگ بالا باز و 23 درجه بعدازنقطه مرگ پایین بسته شود، این سوپاپ کلاً چنددرجه بازاست؟

1) 180                              2) 223                             3) 213                           4) 60 

30- بازشدن سوپاپ توسط قطعه ................وبسته شدن آن توسط............ صورت می گیرد.

1) تایپت – اسبک         2) فنرسوپاپ – میل سوپاپ      3) میل تایپت – میل سوپاپ    4) اسبک – فنر

31- منظورازآب بندی شدن سوپاپ چیست؟

1) سوپاپ مانع ازنفوذآب به منطقه می شود          

2) سوپاپ محفظه عملیات رانسبت خارج درزمان تراکم وانفجارمسدودنماید

3) ازمخلوط شدن آب وروغن دررادیاتورجلوگیری شود 

4) کاهش کمپرس موتور

32-به چه دلیل بایدبین سوپاپ واسبک فاصله کمی وجودداشته باشد؟

1) تازمان تخلیه وتنفس افزایش یابد                       2) برای اینکه موتوربدون صداکارکند

3)تاهنگام گرم شدن موتورسوپاپ بازنماند            4) برای روغن کاری

33- هرگاه برای اندازه گیری لقی بین بدنه اویل پمپ وروتور لقی  025/0 میلی متری توصیه شود،معادل اینچی آن چیست؟    1) 001/0                           2) 025/0                        3) 25/1             4) 54/2

34- واحدگشتاوردرسیستم بین المللی (SI ) چیست؟

1) 2kg/cm                     2) 2kg/m                      3) N.m                      4) N/m

35- چراپیستون موتورراکوچکترازسیلندرمی سازند؟

1) ایجادمحل برای عبورروغن   2) کاهش کمپرسور   3) جلوگیری ازگریپاژ       4) افزایش قدرت موتور

36- شکاف داخل شیارروغن پیستون برای کدام منظوراست؟

1) ایجادفنریت درکف پیستون                             2) سدحرارتی برای جلوگیری ازانتقال گرمابه دامنه پیستون

3) توزیع روغن وبرگشت آن به کارتر                  4) افزایش قدرت موتور

37- درهنگام سفت کردن پیچ های سرسیلندر ازکدام قسمت شروع به سفت کردن می کنیم ؟

1) طرف راست                      2) وسط                  3) طرف چپ                4) ازهرطرف دلخواه

38- بیشترین ساییدگی سیلندردرکدام ناحیه اتفاق می افتد؟

1) قسمت میانی وامتدادقطرگژن پین                  2) قسمت پایینی وعمودبرمحورگژن پین

3) قسمت بالاوقطرمحورگژن پین                       4) قسمت بالاوقطرعمودبرمحورگژن پین  

39- موقع  چیدن رینگ روی پیستون :

1) پله داخلی به سمت بالا وپله خارجی به سمت پایین       2) درصورتیکه رینگ پخ داخلی داردبه سمت پایین باشد

3) نوشته روی رینگ هابه سمت پایین باشد                      4) پله داخلی به سمت پایین وپله خارجی به سمت بالا

40- مقدارتراش میل لنگ درهرنوبت چقدراست؟ 

1) mm 25                        2) mm 1/0                      3) mm 25/0                     4) mm 1

41- زیادشدن لقی بین بوش میل سوپاپ بامحورآن باعث :

1) کم شدن مقدارروغن موتورپس ازروشن شدن موتورمی شود      2) کاهش فشارروغن موتورمی شود

3) افزایش فشارروغن موتورمی شود                                                4) افزایش لقی طولی می شود

42- عامل حرکت اویل پمپ درموتورتراکتوررومانی کدام است؟

1) چرخ دنده میل سوپاپ             2) چرخ دنده واسطه            3) چرخ دنده میل لنگ            4) دایره خارج ازمرکز 

43- کورس ارسال سوخت درپمپ موتورانژکتورچه موقع شروع می شود؟

1) موقعی که پلانجرروبه بالاحرکت کند                     

2) موقعی که شیارمورّب پلانجر درکورس بالارفتن جلوی مجرای بارل قرارگیرد

3)موقعی که شیارعمودی پلانجرجلوی مجرای بارل قرارمی گیرد

4)موقعی که پلانجردرکورس رفتن جلوی مجرای بارل رامی بندد

44- روغن خروجی ازاویل پمپ جهت تصفیه :

1)ازمجرای وسط فیلترروغن واردشده وپس ازتصفیه ازطرف سوراخ های اطراف واردکانال اصلی می شود

2)ازمجراهای اطراف فیلترواردشده وپس ازتصفیه ازمجاری وسط کانال خارج می شود

3) روغن جهت تصفیه قبل ازخروج ازاویل پمپ واردفیلترمی شود

4) درسیستم موتورهای بنزینی نیازی به تصفیه روغن نیست

45- باروشن شدن تراکتورهمه چراغ های هشداردهنده به جز چراغ هشداردهنده .............به حالت ............درمی آید. 1) دینام – روشن       2) دینام – خاموش     3) ترمزدستی – روشن      4) ترمزدستی – خاموش

46- حداکثرکجی قابل قبول درفنرسوپاپ هنگام عیب یابی چندمیلی مترمی باشد؟

1) mm 5/1                         2) mm 2                          3) mm 4                          4) mm 2/0

47- بعدازتراش سیلندرازپیستون های ..........وبعدازتراش میل لنگ ازیاتاقانهای .......استفاده می شود.

1) اورسایز – اندرسایز         2) اندرسایز – اندرسایز       3) اندرسایز – اورسایز       4) اورسایز – اورسایز

48- موقع کف تراشی سرسیلندر:

1)نسبت تراکم کاهش می یابد                            2) قدرت تولیدی موتورکاهش می یابد

3) نسبت تراکم موتورزیادمی شود                     4) موجب افزایش محفظه احتراق می شود

49- موقع جازدن بوش تردرمحفظه سیلندر:

1) لبه بوش بایدچندصدم میلی متربالاترازسطح بلوک باشد

2) لبه بوش بایدچندصدم میلی مترپایین ترازسطح بلوک باشد

3) لبه بوش بایدهم سطح بلوک سیلندرباشد

4) لبه بوش بایدنسبت به سطح بلوک برجستگی داشته باشد

50- لقی طولی میل لنگ رامی توان به وسیله .........ولقی عمودی رابه وسیله .................اندازه گیری کرد.

1) میکرومتر – خط کش                                        2) ساعت اندازه گیر – میکرومتر       

3) میکرومتر – میله                                             4) کولیس – خط کش

51- برای اندازه گیری لقی یاتاقان ازچه روشی استفاده می شود؟

1) استفاده ازمیکرومتر                2) روش لاتون گذاری               3) روش پلاستیک گذاری          4) هرسه مورد

52- تعدادمحورهای ثابت میل لنگ برابراست با:

1) به تعدادسیلندرها                  2) یکی کمترازسیلندرها          3) یکی بیشترازسیلندرها           4) 4محور

53- برای هواگیری سیستم سوخت رسانی دیزل ازچه وسیله ای استفاده می شود؟

1) پمپ مقدماتی پیستونی         2) پمپ انژکتور                     3) پمپ دستی                  4) پمپ مقدماتی یک طرفه

54- درصورت نیم سوزبودن خازن دلکو:

1) جرقه دردهانه پلاتین قوی است                     2) جرقه دردهانه پلاتین نمی زند

3) جرقه دردهانه پلاتین تغییری نمی کند          4) جرقه دردهانه پلاتین ضعیف است

 

55- بافشردن فنرانژکتورتوسط آچارپیچ گوشتی:

1) فشارتزریق کم می شود                            2) فشارتزریق تغییری نمی کند

3) فشارتزریق زیادمی شود                          4) این فنرقابل تغییرنمی باشد

56- دریک باتری 19 پلیت تعدادصفحه های منفی، مثبت و عایق به ترتیب کدام است؟

1) 9، 10 ، 18                          2) 10 ، 9 ، 19                     3) 10 ، 9 ، 10                 4) 10 ، 9 ، 18

57- درموقع سردبودن موتور این قطعه موجب می شود که آب چرخش نکند؟

1) مخزن انبساطی                 2) واترپمپ                      3) ضدیخ                       4) ترموستات

58- وظیفه گلوگاه (ونتوری) کاربراتور چیست؟

1) افزایش سرعت وکاهش فشارهوا              2) کاهش سرعت وافزایش فشارهوا

3) اختلاط هواوبنزین                                   4) تنظیم دقیق مقدارورودی مخلوط سوخت وهوا

59- وقتی موتورزیادگرم شودآب موتورازکدام سوپاپ واردمخزن می شود؟

1) سوپاپ بزرگ دررادیاتور      2) سوپاپ کوچک دررادیاتور     3) سوپاپ خلأ       4) لوله تخلیه زیر رادیاتور

60- چراموتورشش سیلندرآرام ترازموتورچهارسیلندرکارمی کند؟

1) چون وزن آن سنگین تراست                              2) چون پیستون های بزرگتری دارد

3) به دلیل اشتراک زمان کار                                   4) برای افزایش قدرت موتور

61- وظیفه پمپ سه گوش چیست؟                

1) ارسال سوخت ازباک تاانژکتور                             2) ارسال سوخت ازباک به کانال مکش پمپ انژکتور

3) تولیدسوخت تحت فشاردربارل                           4) برگرداندن سوخت اضافی به داخل باک

62- سوپاپ اطمینان روی فیلترروغن:

1) درهنگام بالارفتن فشارروغن عمل می کند         2) درموقع کثیف بودن بیش ازحدفیلترعمل می کند

3) درهنگام پایین آمدن فشارروغن عمل می کند   4) هیچکدام

63- قطع ووصل برق درمدارجرقه به عهده کدام وسیله است؟

1) خازن                       2) پلاتین                             3)چکش برق                    4) کویل

64- درموردانواع شافت P.T.O.  کدام گزینه درست است؟

1) 6 شیاری با240 دوردردقیقه     ،   21 شیاری با540 دوردردقیقه  

2) 6 شیاری با1000 دوردردقیقه    ،   21 شیاری با540 دوردردقیقه  

3) 6 شیاری با540 دوردردقیقه    ،   21 شیاری با1000 دوردردقیقه  

4) 12 شیاری با540 دوردردقیقه   ،   21 شیاری با1000 دوردردقیقه

65- علائم خرابی فیبروفنرواترپمپ چیست؟

1) داغ کردن موتور    2) چکه کردن آب اززیررادیاتور  3 ) چکه کردن آب اززیرواترپمپ    4) باصداکارکردن واترپمپ    

66- پیستون یک موتوردیزلی دارای سه عدد رینگ کمپرس می باشد. فاصله دهانه رینگ ها درهنگام چیدن چنددرجه می باشد؟

1) 90                              2) 120                            3) 180                           4) 360   

67- وظیفه گاورنردرموتوردیزل چیست؟

1) افزایش سرعت موتوربه هنگام بارزیاد                 2) فرستادن سوخت کمتردرموقع استارت زدن

3) فرستادن سوخت متناسب بابارموتور                  4) تولیدسوخت تحت فشارمناسب بابارموتور

68- برای فیلرگیری سوپاپ های سیلندرچه شرایطی بایدایجادشود؟

1) پیستون آن سیلندربالادرزمان تخلیه باشد            2) پیستون بالاودرحالت مکش باشد

3) پیستون بالاودرزمان تراکم باشد                           4) پیستون پایین ودرزمان تخلیه باشد

69-علت سوختن دینام چیست؟

الف)شارژ بیش از از حد دینام  ب)اتصالی در سیم پیچ های دینام ج)چسبیدن پلاتین شارژ آفتامات د) همه موارد

70- علت زدن کمپرس به داخل کارتر چیست؟

الف)مقابل هم قرار گرفتن رینگ ها     ب)زیادی غلظت روغن  ج)خرابی لاستیک گیت سوپاپ د)روغن زدن شمع

71-علت بریدن میل لنگ چیست؟

شل بستن یاتاقانها ب)تراشیده شدن زیاد میل لنگ در تعمیرات    

تعویض دنده معکوس در سرعت های کم د)لقی عمودی

72-پمپ انژکتور تراکتور رومانی از کدام نوع است؟

الف)ردیفی        ب)دورانی         ج) سه گوش     د)مقدماتی

73-مقدار دو پهن شدن و بیضی شدن میل لنگ را با چه وسیله ای اندازه گیری می کنن؟

الف) کولیس   ب) میکرومتر    ج)فیلر  د)ساعت اندازه گیری

74-- در کدام نوع اتصال بین پیستون وشاتون خار فنری در شیار پیستون نصب می شود؟

الف) گژن پین محکم شده به پیستون                                                      ب)گژن پین محکم شده به شاتون                       ج)گژن پین محکم شده به پیستون وشاتون                                            د)گژن پین شناور در پیستون وشناور

75-پولک های سیلندر برای چه منظوری ساخته می شود؟

الف)محلی برای بلند کردن سیلندر                                              ب)محل هواگیری مدار خنک کاری             ج)بیرون ردن در هنگام یخ زدگی                                              د) محل تمیز کاری مدار خنک کاری

76- تعداد دور میل سوپاپ در دقیقه کدام نسبت را با دور میل لنگ دارد؟

الف) برابر است  ب)2برابر است ج)نصف است د) 4برابر است

77-روی پیستون علامت F به معنی چیست؟

الف) جلو ب)عقب ج)پهلو د) هیچکدام

78- حرکت طولی یا محوری میل لنگ راکدام قطعه کنترل می کند؟

الف) فلایویل  ب) بغل یا تاقانی  ج) شاتون ها د) دنده سر میل لنگ

79-تعداد دفعات تعمیر و تراش میل لنگ کدام است؟

الف )1  ب)2 ج)3 د)4

80- در روی میل سوپاپ موتور 4 سیلندر چند بادامک وجود دارد؟

الف)2 ب94 ج)6 د)8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۰ | 11:57 | نویسنده : مهندس احمدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.