1-این اب در خاک وجودداشته ولی مورد استفاده گیاه قرار نمی گیرد.

الف)اب هیگروسکوپیک         ب)ظرفیت زراعی            ج)پژمردگی دایم        د)پژمردگی موقت

 

2-اندازه گیری رطوبت خاک به منظور...........و............اهمیت ویژه ای دارد.

الف)میزان تعرق وتبخیر       ب)برنامه ریزی وتنظیم دور ابیاری     ج)هردو       د)هیچکدام

 

3-کدام وسیله برای اندازهگیری رطوبت خاک استفاده دارد ؟

الف)phمتر    ب)دماسنج مینیمم     ج)الف وب           د)تانسیو متر

 

4-در دمای بالای 45درجه سانتیگراد جه اتفاقی برای گیاهان می افتد؟

الف)سلولها یخ میزنند       ب)تغییر ساختمان مولکولی پروتیین        ج)تغییر ساختمان انزیمها      د)ب و ج

 

5-کدام بذر ها را قبل از کاشت باید خراش داد تا به اب نفوذ پذیر شوند؟

الف)لوبیا وعدس       ب)البالو و گل سرخ           ج) پنبه و گلابی         د) پنبه و البالو  

 

6-چرا بذر گیاهان لگو مینوز را بعد از تلقیح بسرعت باید کاشت نمود؟

الف)زیرا باکتریها سمی اند                                                                 ب)زیرا بذرها فاسد می شوند  ج)زیرا نور خور شید باکتریها را از بین میبرد                                        د)هر سه مورد

 

7-باکتری همزیست با نخود چیست؟

الف)ریزوبیوم فاسیولی       ب)ریزوبیوم لوپونی          ج)ریزوبیوم ملی لوتی    د)ریزوبیوم لگومینوزاروم

 

8-برای ضد عفونی گندم از چه سمی استفاده میشود؟

الف)ویتاواکس        ب)رانداپ         ج) گراماکسون         د)هر سه مورد

 

9-روش کاشت درختان به روش مربعی مناسب کدام مناطق است؟

الف)مناطق گرمسیر    ب) مناطق سردسیر     ج) مناطق معتدل      د)مناطق کوهستانی

 

10-کدام یک از این گیاهان توسط غده تکثیر میشوند؟

الف)سیب زمینی      ب)کوکب        ج)الاله        د)زنبق

11-فاصله کاشت نشا برای گیاهان چقدر باید باشد؟

الف)طوری که با هم رقابت نکنند            ب)روی هم سایه اندازی نکنند         ج)الف وب        د)هیچکدام

 

12-بطور کلی زمان انتقال اغلب گیاهان از خزانه چه زمانیست؟

الف)پس از مرحله 4تا6برگی           ب)طول حدود5تا20سانتیمتر        ج)قبل از ساقه زنی       د)الف و ب

 

13-چرا نشا بعد از کنده شدن از خزانه باید سریع کاشت شود؟

الف)چون باد انرا میشکند             ب)تانور وباد ریشه انرا اذیت نکند         ج)تا ساقه ورس نکند    د)هرسه

 

14-به کودهایی که قابل حل در ابند واز دسترس ریشه گیاه دور میشوند وبعد ازرشد اولیه به گیاه داده میشوند

الف)کود سرک گویند          ب)کود سیاه گویند            ج)ماکروالمنت گویند          د)میکرو المنت گویند

 

15-بسته به مدت خزانه کاری  در خزانه های بزرگ ومتعدد چند بار باید وجین صورت پذیرد؟

الف)1تا2بار              ب)2تا3بار         ج)3تا4بار                       د)4تا5بار

 

16-فاصله بین ردیفها وعرض وعمق جویها در کاشت خزانه به روش ردیفی چقدر است؟

الف)50و12و5سانتیمتر       ب)60و15و5سانتیمتر        ج)50تا100و2تا3و10تا20سانتیمتر    د)هیچکدام

 

17-انواع خزانه کنترل شده کدامند؟

الف)زیرپلاستیک         ب)شاسی                ج)گلخانه              د)هرسه مورد

 

18-کدام گیاهان جزء گیاهان نشایی اند؟

الف)فلفلوکاهو وکلم           ب)تره وترتیزک            ج)داوودی و گل جعفری            د)الف وج

 

19-تنظیم عمق کاشت غده وفاصله بین خطوط از تنظیمات کدام کارنده است؟

الف)غدهکار        ب)نشاکار                ج)ردیفکار            د)فارویر

 

20-این روش بذر کاری در ایران برای صیفیجات وگیاهان وجینی کهروی جوی وپشته کاشت میشوند است؟

الف)تک دانه کار            ب)غدهکار              ج)کپه کار                 د)ردیفکار

 

21-رایجترین روش کاشت مکانیزه گندم وجو در حد زیاد چیست؟

الف)غدهکار           ب)بذرپاش سانتریفیوژ          ج)ردیفکار                    د)هرسه مورد

 

22-در کدام روش کاشت بذرها سطحیتر کاشت میشوند؟

الف)درکاشت کرتی در خاک سنگین          ب)در دیمزار           ج)در خاک سبک         د)در خاک متوسط

 

23-عمق کاشت  بذر در درختان میوه هسته دار چند سانتیمتر است؟

الف)2تا4سانتیمتر                ب)5تا8سانتیمتر             ج)4تا9سانتیمتر              د)5تا10سانتیمتر

 

24-سطح این خاکها خیلی سریع خشک شده پس عمق کاشت باید بیشتر درنظر گرفته شود؟

الف)خاکهای رسی             ب)خاکهای لمونی                 ج)خاکهای شنی           د)خاکهای متوسط

 

25-اب چه اهمیتی در هنگام کاشت برای بذور دارد؟

الف)نرمکردن پوسته بذر      ب)گرم کردن ریشه         ج)فعال کردن سیستمهای داخلی بذر       د)الف و ج

 

26-چرا بذر پنبه قبل از کاشت باید کرک گیری شود؟

الف)وزن زیاد         ب)گیر کردن در لوله بذرکار         ج)عدم جذب اب توسط بذور     د)ب وج

 

27-بذرکدام گیاه به 24ساعت خیساندن و100روز استراتیفیه کردن نیاز دارد؟

الف)گیلاس وحشی          ب)البالو تلخه                ج)زردالو             د)بادام

 

28-نسبت میزان بذر  سویا به باکتری در زمان تلقیح چند است؟

الف)100گرم برای 200کیلو بذر       ب)200تا250گرم برای 100کیلو بذر

ج)200تا300گرم برای 100کیلو بذر      د)500گرم برای 1000کیلو بذر

 

29-نسبت سم ویتاواکس  برای ضدعفونی گندم چنداست؟

الف)2در1000           ب)3.5در1000                  ج)200گرم سم برای 100کیلوگندم      د)الف وج

 

30-چند سم ضدعفونی کننده بذور قبل از کاشت را نام ببرید؟

الف)پنتاکلرونیتروبنزن               ب)تری تیزان وبنومیل                 ج)کاپتان وارازان       د)هرسه مورد

 

31-کدام روش کاشت درختان مناسب  کاشت در  مناطق سردسیر است ؟چرا؟

الف)مربع چون روی هم سایه میاندازند                      ب)مستطیل چون روی هم سایه میاندازند

ج)مربع چونروی هم کمترین سایه اندازی را دارند     د)مستطیلی چون روی هم کمترین سایه اندازی را دارند

 

32-برای بدست اوردن تعداد درخت در روش مستطیلی منظوراز a  چیست؟

الف)مساحت زمین           ب)فاصله بین دو خط         ج)فاصله بین دو درخت روی یک خط     د)هیچکدام

 

33-کم بودن وزیاد بودن  تراکم چه معایبی دارد؟

الف)رشد زیاد و کاهش رشد     ب)کاهش عملکرد وکاهش کیفیت        ج)رشد علفهای هرز       د)رشد علفی

 

34-درزمانیکه گیاه نسبت به سله بستن وتهویه حساس باشد ازاین روش کاشت استفاده میشود؟

الف)ردیفی           ب)خطی                   ج)درهم             د)کپه ای

 

35-نام دیگر کاشت دیرتر از موقع چیست؟

الف)هرا کاشت            ب)ورا کاشت                  ج)کاشت کرپه              د)کاشت بهنگام

 

36-برای جداسازی بذور دانه ریز از چه دستگاهی استفاده میکنیم؟

الف)لوپ وبینو کلر             ب)ذره بینهای پیشانی         ج)تانسیومتر           د)الف و ب

 

37-منظور از قوه نامیه چیست؟

الف)خاصیت زنده بودن بذر             ب)قدرت ساقه زنی        ج)قدرت رویش          د)سرعت جوانه زدن

 

38-کدام عوامل از موفقیت جوانه زنی میکاهند؟

الف)شکسته بودن بذر        ب)جدابودن له ها از هم        ج)افات وبیماریها       د)هرسه مورد

 

39-بذور رویشی به چه صورتی هستند؟

الف)غده-پیاز-ساقه                ب)دانه                    ج)سویا- گلرنگ       د)هرسه مورد

 

40-غلظت نرمال اوزن در هوا چند است؟

الف)20تا30پی پی ام      ب)40تا60پی پی ام         ج)100تا150پی پی ام          د)100تا200پی پی ام

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه چهارم آبان ۱۳۹۰ | 11:59 | نویسنده : مهندس احمدی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.